Shito-Ryu Satokai Advisers

Shito-Ryu Satokai Advisers

Komon (Sato Ha Advisers)
Tetsuo Watanabe
Noyuki Ohgiya
Takashi Shida
Bojan Petrovic
Ari Grigison
Special Advisers (Outside Sato Ha)
Ichiro Muto
Dr. David Suzuki
Fumio Demura